El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha presentat quatre esmenes a la proposició de llei qualificada de relacions laborals, presentada pel grup demòcrata, entre els quals una encaminada a suprimir el nou contracte que es proposa per a treballs de curta durada.

I és que la formació considera que l’objecte d’aquest contracte, que segons la proposició de llei no pot excedir en cap cas de trenta dies naturals consecutius dins el període d’un any, ja està “perfectament cobert” per les disposicions en relació al contracte per durada determinada o per obra o servei concret previstes en l’article 14 del text.

A més, SDP, que recorda també que l’article 15 ja preveu una regulació pròpia pel contracte de temporada, destaca que la “flexibilitat” i “claredat” de l’article 14, que “ja preveu adequadament els sistemes contra el frau i l’abús”, fan del tot “innecessària” la nova modalitat de contracte per a treballs de curta durada plantejada.

En una altra esmena, Naudi planteja una modificació de la disposició final segona del text, que preveu que en un termini de sis mesos l’executiu reguli reglamentàriament la figura del mediador en el marc de la negociació col·lectiva, per tal que el Govern tingui també un període sis mesos per regular el règim jurídic de les empreses de treball temporal. En la motivació de l’esmena, el parlamentari assegura que la regulació prevista per a aquests tipus d’empreses en la proposició de llei “és força breu”.

D’altra banda, i en el cas de l’acomiadament no causal, Naudi planteja que a part que es consideri nul i sense efecte l’acomiadament no causal d’un representant dels assalariats no acceptat per aquest, tingui també mateixa consideració l’“acomiadament discriminatori o que produeixi violació de drets fonamentals i llibertats públiques de l’assalariat”.

D’altra banda, SDP, que també planteja una esmena per clarificar el redactat d’un dels apartats de l’article relatiu a les indemnitzacions, ha presentat tres esmenes a la proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu, dues de les quals amb la voluntat d’ “afavorir la regulació mitjançant conveni col·lectiu”.

Naudi considera que “facilitaria molt la pau laboral” la previsió d’un conveni col·lectiu o acord específic dels serveis i treballs de manteniment i de caràcter essencials que l’empresari i els treballadors considerin pertinents. Aquest fet, segons SDP, no impediria que el Govern pogués “dictar un decret en relació als serveis essencials”, però “permetria clarificar quina és la situació que empresaris i treballadors han previst”.

Finalment, el conseller general d’SDP proposa modificar l’article 21, que fa referència als serveis considerats essencials que es puguin veure afectats per una vaga. Naudi proposa afegir una frase al redactat de l’apartat 1 que estipuli que el Govern ha d’adoptar els acords necessaris per conciliar en cada cas l’exercici del dret de vaga amb la garantia del funcionament bàsic dels indicats serveis”.

Comparteix :
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • Reddit
  • Email
  • Print